Viestistipendi

Työstätkö viestinnän alan gradua tai opinnäytetyötä? Viesti ry jakaa keväisin kaksi 250 euron arvoista ViestiStipendiä, joilla haluamme kannustaa opiskelijoita ja tuoda esille kiinnostavia opinnäytetöitä. ViestiStipendejä on myönnetty vuodesta 2011 alkaen. Stipendityöt ovat edustaneet monipuolisesti viestinnän tutkimusta yli oppiainerajojen. Löydät aiemmin palkitut työt alempaa tältä sivulta.

Kuinka ViestiStipendiä haetaan?

ViestiStipendejä jaetaan keväisin. Kevään 2022 ViestiStipendi-haku alkaa 1.4.2022 ja hakuaika päättyy 30.4.2022. Voit tutustua vuoden 2021 ViestiStipenditöihin sivun alareunasta!

Kerro vapaamuotoisessa, maksimissaan kahden sivun mittaisessa hakemuksessasi

 • työn otsikko
 • mitä tutkitaan
 • miten työ suoritetaan
 • mikä tutkielman tieteellinen merkitys on
 • mitä kiinnostavaa tietoa tutkielma tarjoaa viestinnän asiantuntijalle ja miten sitä voi soveltaa työelämässä
 • millainen on työsi realistinen valmistumisaikataulu

Huomioithan hakemustasi lähettäessäsi seuraavat asiat:

 • Avaa hakemuksessasi selkeästi sitä, miksi tutkimasi ilmiö on viestijän työn kannalta mielenkiintoinen ja merkittävä.
 • Pohdi, soveltuuko aihe Viestin viestintäkanaviin, kuten verkkosivuille, uutiskirjeisiin ja seminaareihin.
 • Panosta hakemuksen selkeyteen ja napakkuuteen. Vinkkejä hakemuksen tekemiseen löytyy Viestin blogista Laura Ticklénin kirjoituksesta.
 • Mieti, millaista sisältöä gradusi tai opinnäytetyösi pohjalta voisi tehdä. Aiemmat ViestiStipendin saaneet ovat mm. kirjoittaneet Viestin blogiin postauksen työnsä tuloksista.
 • Hakemus tulee lähettää PDF-tiedostona. Hakemuksen muoto on vapaa.

Kuka voi hakea ViestiStipendiä?

ViestiStipendiä voi hakea kuka vain Viesti ry:n jäsen. Jos et ole vielä Viestin jäsen, voit hakea jäsenyyttä ennen hakemuksen lähettämistä täältä. Päätoimiselle opiskelijalle Viestin jäsenyys maksaa 2,70 e/kk.

Raati painottaa valinnoissaan loppusuoralla tai valmiina olevia töitä. Huomaathan siis, ettei opinnäytetyösi tarvitse olla vielä valmis.

Hakemuksen lähettäminen

Lähetä hakemuksesi osoitteeseen toimisto@viesti.fi 30.4.2022 mennessä. Otsikoi sähköposti “VIESTISTIPENDI HAKU”. Laitathan sähköpostin yhteyteen myös yhteystietosi.

ViestiStipendin saajan valinta

Viestin hallituksen valitsema raati arvioi kaikki määräaikaan mennessä lähetetyt hakemukset anonyymeina eli raatia varten hakemuksista poistetaan kaikki hakija-, oppilaitos- ja ohjaajatiedot. Viestin hallitus julkistaa päätöksen stipendin saajista noin kuukauden kuluttua hakuajan umpeutumisesta. Stipendin saajiin ollaan yhteydessä henkilökohtaisesti.

Onnea hakuun!

Jäikö kysyttävää? Lisätietoa apurahasta saat Viestin toimistolta, toimisto@viesti.fi.

Palkitut ViestiStipendi -tutkielmat

Tutkielmat ovat tekijänoikeussäännösten alaisia. Teoksia voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten, mutta niiden kaupallinen käyttö on kielletty.

Kehystäminen johtamis- ja kriisiviestinnässä: Suomen hallitus ja koronakriisi keväällä 2020
ViestiStipendi 2021. Pro gradu -tutkielma, Sini Tuohimaa, Jyväskylän yliopisto 2021

Tutkielmassa analysoitiin Suomen hallituksen alkukevään 2020 kriisi- ja johtamisviestintää, jota pidettiin silloin onnistuneena – ei vain suomalaisten näkökulmasta, vaan myös kansainvälisesti. Tutkielma keskittyi analysoimaan, miten Suomen hallitus kehysti johtamis- ja kriisiviestinnässään koronakriisiä ja omaa johtajuuttaan.

Sinin kirjoittamat blogitekstit tutkielmasta pääset lukemaan Viestin blogista. Ensimmäisessä osassa Sini kertoo, miten Suomen hallitus onnistui kriisiviestinnässä ja mitä kehystäminen on. Blogisarjan toisessa osassa saadaan taas vinkkejä, miten kehystämistä voi hyödyntää omassa työssä.

Monitahoinen strateginen viestintä. Tapaustutkimus organisaatioviestinnästä media-alan työnantajajärjestöjen toimintasuunnitelmissa ja viestijöiden käsityksissä
ViestiStipendi 2021. Pro gradu -tutkielma, Sofia Tikanmäki, Helsingin yliopisto 2021

Tutkielmassa tarkasteltiin työnantajajärjestöjen strategista viestintää, miten viestintää suunniteltiin ja miten viestintä kytkettiin osaksi organisaation tavoitteita. Aineistona tutkielmassa oli media-alan työnantajajärjestöjen toimintasuunnitelmat sekä järjestöissä työskentelevien viestijöiden haastattelut. Lue Sofian kirjoittama blogiteksti tutkielmasta täältä.

Viestintäteknologian hallinta työn ja muun elämän rajankäynnissä media-alalla

ViestiStipendi 2020. Camilla Suortti

Tämän maisterintutkielman tavoitteena oli kuvata ja ymmärtää viestintäteknologian hallintaa sekä viestintäteknologian hallinnan jännitteitä ja paradokseja työn ja muun elämän rajankäynnissä media- alalla. Viestintäteknologian hallinnalla tarkoitettiin viestintäteknologian käyttötapoja tai käytön rajoittamista ja rajankäynnillä puolestaan vuorovaikutuksessa rakentuvia ja ilmeneviä ajallisia, fyysisiä tai psykologisia rajoja työn ja muun elämän välillä. Tutkielman aineisto koostui kahdeksasta puolistrukturoidusta teemahaastattelusta, jotka teemoiteltiin ja luokiteltiin laadullisen sisällönanalyysin keinoin. Haastateltavat olivat erään suomalaisen mediakonsernin työntekijöitä yhteensä neljästä eri toimipisteestä.

Asiantuntijan ääni. Yritysblogi uskottavuuden rakentajana
ViestiStipendi 2019. Pro gradu -tutkielma, Suvi-Anni Huhtinen, Turun yliopisto 2019

Tutkielma käsittelee asiantuntijuuden, uskottavuuden ja kirjoittaja–lukija-suhteen sekä äänensävyjen kielellistä rakentumista OP:n, Nordean ja Danske Bankin blogikirjoituksissa. Päätavoitteena on valottaa, millä kielen keinoilla äänensävyä rakennetaan yrityksen markkinointiviestinnän teksteissä sekä miten äänensävyt luovat kirjoittajalle asiantuntijan roolia ja pankille uskottavaa brändiä. Tutkielman aineisto koostuu 30:stä sijoittamista käsittelevästä blogikirjoituksesta, jotka on julkaistu OP:n, Nordean ja Danske Bankin blogialustoilla vuosina 2017–2018. Tutkimustulokset osoittavat, että pankkien blogien ja yksittäisten blogikirjoitusten välillä on merkittäviä eroja äänensävyissä. Teksteihin voi havaita rakentuvan neljää erilaista äänensävyä: spekuloiva analyytikko, varma ohjeistaja, tuttavallinen kanssakokija ja ylpeä asiantuntija- organisaation edustaja. Äänensävyt eroavat toisistaan subjektiivisuuden asteen, dialogisen laajentamisen ja supistamisen määrän sekä teksteihin rakentuvien oletettujen lukijoiden suhteen. Nimettyjä äänensävyjä esiintyy eri pankkien blogeissa eri verran, eivätkä ne ole täysin riippuvaisia myöskään kirjoittajasta.

“Kaikki on hyvin, kunnes ryhdyt puhumaan ilmastonmuutoksesta.” Analyysi Suomessa ja Espanjassa työskentelevien ilmakehätieteilijöiden sosiaalisen median käytöstä
ViestiStipendi 2019. Pro gradu -tutkielma, Kira Keini, Helsingin yliopisto 2019

Sosiaalinen media on jättänyt jälkensä tiedeviestintään, joka nähtiin pitkään yksisuuntaisena, ylhäältä alas vaikuttavana prosessina. Somessa tieteilijät pystyvät viestimään suoraan erilaisten yleisöjen kanssa, mutta samalla sosiaalisen median käytön yleistyminen on vauhdittanut eräänlaista asiantuntijuuden muutosta. Asiantuntijoiden haastaminen on somen välityksellä helpompaa kuin koskaan ja mielipiteet nousevat siellä helposti samanarvoisiksi kuin tutkittu tieto. Tässä pro gradu -tutkielmassa tarkastellaan, miten tutkijat ovat sopeutuneet sosiaalisen median värittämään uuteen mediamaisemaan. Mikä tutkijoita motivoi sosiaalisen median käytössä? Millaisina he kokevat sosiaalisessa mediassa käytävät keskustelut ja millaisena he näkevät suhteensa yhteiskuntaan ja yleisöihinsä somen käytön myötä? Tutkimusaineisto koostuu 11 suomalaisen ja espanjalaisen ilmakehätieteilijän haastattelusta.

Virkamiehet somessa. Miten luottamus valtionhallintoon rakentuu Twitterissä?
ViestiStipendi 2018. Pro gradu -tutkielma, Aino Kivelä, Helsingin yliopisto 2019)

Tutkielman lähtökohtana on vuonna 2016 julkaistu valtionhallinnon viestintäsuositus, jossa korostetaan hallinnon avoimuutta. Yhtenä keinona vuorovaikutteisuuden lisäämiseksi suositus kehottaa virkamiehiä olemaan läsnä sosiaalisessa mediassa. Tutkielmassa tarkastellaan sitä, millaisia johtavassa asemassa olevien virkamiesten Twitterissä julkaisemat sisällöt ovat ja miten ne voivat lisätä luottamusta valtionhallintoa kohtaan. Aineisto koostuu viiden johtavassa asemassa olevan valtionhallinnon virkamiehen Twitterissä julkaisemista sisällöistä tammi-helmikuussa 2018. Tutkielma osoittaa, että tutkimuksen kohteena olleet virkamiehet julkaisevat Twitterissä eniten sellaisia sisältöjä, jotka kertovat asiantuntijuudesta. Tämä kertoo siitä, että asiantuntijuus nähdään valtionhallinnossa luotettavuuden mielikuvan ja siten luottamuksen saavuttamisessa yhä hyvin keskeisenä. Luottamusta käsittelevien teorioiden valossa luottamuksen rakentuminen jää näin kuitenkin vajaaksi, sillä luottamuksessa on tärkeää myös tunteiden ja tunneilmapiirin huomioiminen sekä vuorovaikutus.

Diplomaattinen neuvotteluosaaminen
(ViestiStipendi 2018), kandidaatintutkielma, Janne Kajander, Tampereen yliopisto 2018

Tutkielma käsittelee diplomaattista neuvotteluosaamista, joka määritellään kansainvälisen politiikan areenan organisaatioita edustavien diplomaattien väliseksi vuorovaikutusprosessiksi. Neuvotteluosaamisen avulla pyritään tilanteeseen sopivalla tavalla edistämään omia tavoitteita strategisesti, mutta yhteiset edut huomioiden diplomatian instituution asettamissa puitteissa. Diplomaattinen neuvotteluosaaminen koostuu kolmesta osa-alueesta: fundamentaalisesta, hyödyllisestä ja sekundääristä neuvotteluosaamisesta.

Mediatalo ESAn ulkoinen ja sisäinen viestintä tabloid-muutoksen aikana. Muutos retoriikkana, diskurssina ja brändinä
(ViestiStipendi 2017), Pro gradu, Janina Jokimies, Turun yliopisto 2017

Tutkielmassa syvennytään Mediatalo ESAn tabloid-muutokseen ja muutoksen viestintään lukija-asiakkaille ja henkilöstölle. Aineistona on muutoksen aikana julkaistut 24 tekstiä. Tutkielmaa analysoidaan tutkielmaa varten kehitetyllä kolmivaiheisella menetelmällä, jossa muutosviestintää tutkitaan niin retoriikan, diskurssien kuin brändienkin tasolla. Tutkielma osoittaa, että muutosretoriikalla pyritään osin kiertämään muutoksen käsittelyä.

Humanitaarinen viestintä ja valta. Toimijat, yleisö ja järjestö kehitysyhteistyökampanjoissa
(ViestiStipendi 2017), Pro gradu, Marianna Tuokkola, Helsingin yliopisto 2017

Tutkielma käsittelee kehitysyhteistyöjärjestöjen kampanjaviestintää niiden tuottamien representaatioiden ja diskurssien kautta. Tarkastelun kohteena olevat kampanjat ovat Suomen World Visionin Pelasta pimppi ja Solidaarisuuden Silpomaton-kampanjat. Aineisto koostuu kampanjoiden Facebook-julkaisuista sekä kampanjan tekijöiden haastatteluista. Molemmissa kampanjoissa yleinen tyttöjen ja naisten representaatio luo kampanjoiden aiheesta universaalin ja yleisölle tarjotaan positiota, jossa toiminta on vaikuttavaa ja tärkeää, mutta samalla helppoa. Lisäksi kampanjoissa korostuvat konkreettisuus ja yhteistyö järjestön, paikallisten toimijoiden ja yleisön välillä.

Suomen Asuntomessujen monikanavainen viestintä. Diskurssit markkinoinnin keinona
(ViestiStipendi 2016), Pro gradu, Eveliina Miettunen, Turun yliopisto 2017

Tutkielma käsittelee kielen näkökulmasta organisaatioviestintää, tiedotusta ja markkinointia Osuuskunta Suomen Asuntomessut -organisaation Facebookissa ja verkkosivuilla. Tutkielmassa analysoidaan diskurssianalyyttisin menetelmin näiden kanavien kautta välitettyä markkinointiviestintää ja tulkitaan, minkälaista kuvaa organisaatio välittää kanavissaan itsestään ja millaisin kielellisin keinoin. Tulokseksi saatiin, että organisaation monikanavainen viestintä ja sen monet diskurssit tavoittavat hyvin erilaisia asiakasryhmiä, jotka osaavat tulkita viestinnän ja markkinoinnin sisältöjä valitsemansa kanavan intertekstuaalisen kehyksen kautta. Monikanavaisuus ja erilaisia diskursseja hyödyntävä viestintä vetoaa yleisöön. Organisaatio hyötyy kanavien moninaisuudesta ja tavoittaa niiden avulla suuren ja laaja-alaisen yleisön.

Työyhteisöviestinnän ja työhyvinvoinnin suhde organisaation kriisitilanteessa: tapaustutkimus Helsingin yliopiston yt-prosessista
(ViestiStipendi 2016), Pro gradu, Tuija Huuhtanen, Helsingin yliopisto 2016

Helsingin yliopisto käynnisti koko henkilöstöä koskevan yhteistoimintamenettelyn henkilöstön vähentämiseksi 16.9.2015. Tämä tarkoitti koko yliopistoyhteisöön vaikuttavaa suurta organisaatiomuutosprosessia. Tutkielmassa tarkastellaan työyhteisöviestinnän ja henkilöstön työhyvinvoinnin suhdetta organisaation kriisitilanteessa, työvoiman vähentämiseen kohdistuvassa yt-prosessissa. Tutkielman tarkoitus on tuoda esiin kohdeorganisaation työntekijöiden näkemyksiä ja kokemuksia osallistumismahdollisuuksistaan organisaatiomuutokseen ja näiden suhteesta työhyvinvointiin. Viestinnällä voidaan vaikuttaa työntekijöiden hyvinvointiin yhtenä työhyvinvointikokonaisuuden osana. Johtopäätöksenä voidaan todeta, että tietoperustainen työyhteisö tarvitsee ympärilleen vastuullisen dialogin paradigman mukaista viestintää työhyvinvointinsa tueksi, mutta rakenteeltaan hierarkkinen ja toimintatavoiltaan byrokraattinen yliopisto käyttää tayloristista lineaarisesti ylhäältä alas johdettua viestintää. Jatkuvasti muuttuvassa työelämässä tämän paradigmojen törmäyksen seurauksena ilmenee todennäköisesti tyytymättömyyttä sekä johdossa, että työntekijöiden puolella.

Oulun kaupungin intranet Akkuna johtamisessa ja esimiestyössä – henkilöstön, esimiesten ja johtajien kokemuksia
(ViestiStipendi 2015), Pro gradu, Satu Tähtinen, Oulun yliopisto 2016

Tutkielmassa selvitettiin käyttäjäkyselyn avulla työntekijöiden, esimiesten ja johtajien kokemuksia kaupungin intranetistä. Aihe syntyi käytännön tarpeesta kehittää intraa etenkin johtamisen ja esimiestyön näkökulmasta. Gradu valmistui kasvatuspsykologian oppiaineeseen, ja analyysissä käytettiin psykologiantutkimuksen menetelmiä. Tuloksista kävi ilmi, että Oulun kaupungin henkilöstön johtamiskulttuuri perustuu pääosin kasvotusten tapahtuvaan vuorovaikutukseen, eikä Akkuna-intranet ole vielä vakiintunut johtamisen välineeksi. Työntekijät toivovat johtamiskulttuurin kehittyvän avoimemmaksi, vuorovaikutteisemmaksi ja positiivisemmaksi, mihin myös tulevaisuuden intranetin on vastattava. Digitaalinen työympäristö ja täysimittainen sosiaalinen intranet tuo uudenlaisia mahdollisuuksia vuorovaikutukseen, vapaamuotoiseen verkostoitumiseen ja läsnäoloon myös silloin, kun kohtaaminen kasvotusten ei ole mahdollista.

Kun brändistä tulee media : miksi brändijournalismia kulutetaan ja kuinka sen sisällöt koetaan?
(ViestiStipendi 2015), Pro gradu, Annamari Säteri, Jyväskylän yliopisto 2015

Organisaatioissa panostetaan yhä enemmän omaan sisällöntuotantoon. Brändit ovat muuttuneet mediasisältöjen tuottajiksi ja julkaisijoiksi, ja perinteisen mainonnan rinnalle on noussut brändijournalismin kaltaisia ilmiöitä. Tutkielman tavoitteena oli luoda ymmärrystä brändijournalismista kuluttajan näkökulmasta. Tutkielmassa selvittiin, mihin tarpeisiin sisältöjä kulutetaan, miten sisällöt koetaan, mitkä tekijät kokemiseen vaikuttavat ja millaisia sisältöjä kuluttajat arvostavat. Tutkimuskohteena oli RAY:n Raymond-media ja sen lukijat. Tutkimustuloksissa brändijournalismille nousi kuusi laajaa käyttösyykategoriaa: rentoutuminen, viihtyminen, ajankulutus, tiedonhankinta ja ympäristön tarkkailu, identiteetin vahvistaminen sekä sisältöjen ainutlaatuisuuteen liittyvät syyt.

Työpaikkakiusaamista kokeneiden kiinnittyminen uuteen työyhteisöön vuorovaikutussuhteiden kautta
(ViestiStipendi 2015), Pro gradu, Riikka Liikanen & Sari Sirviö, Jyväskylän yliopisto 2015

Tutkielman tavoitteena oli selvittää, miten aiempi työpaikkakiusaaminen vaikuttaa uuteen työyhteisöön kiinnittymiseen. Graduun haastateltiin työpaikkakiusattuja, jotka olivat vaihtaneet työpaikkaansa kiusaamiskokemuksiensa jälkeen. Teemahaastatteluilla selvitettiin kiusatun toipumisprosessia ja sitä, miten työyhteisön vuorovaikutussuhteet ja työyhteisöön kiinnittyminen auttavat toipumisessa. Tulokset tarjoavat uutta tietoa työpaikan vuorovaikutussuhteiden merkityksestä sekä keinoja kiusaamistilanteiden käsittelyyn työyhteisöissä.

Hyvässä hoidossa vai huonossa valossa? Sairaalan maine paikallisessa mediajulkisuudessa
(ViestiStipendi 2015), Pro gradu, Anna-Riikka Oravakangas, Vaasan yliopisto 2015

Pro gradu -tutkielman tavoite oli selvittää, millainen maine Vaasan keskussairaalalla on paikallisessa mediajulkisuudessa. Aineisto koostui paikallislehtien uutisista ja mielipidekirjoituksista, joiden teemoja, ulottuvuuksia ja sävyjä tutkimuksessa arvioitiin. Aihe on ajankohtainen, sillä vuonna 2014 muuttunut terveydenhuoltolaki mahdollistaa, että asiakas voi valita hoitopaikkansa itse. Hoitopaikan maine voi olla tässä valinnassa ratkaiseva tekijä. Tutkimuksessa muodostettiin suomalaisten sairaaloiden mainemalli, joka antaa uudenlaista tietoa mainetutkimuksesta sairaaloiden näkökulmasta.

#vaalit2015 – Live-tviittaaminen vaalikeskustelun aikana
(ViestiStipendi 2014), Pro gradu, Annina Eloranta, Tampereen yliopisto 2015

Annina Eloranta tutki pro gradu -työssään tv:n vaalikeskustelujen aikaista live-tviittaamista. Tviittaaminen tekee tv-ohjelman katsomisesta sosiaalista katsomista, jossa katsojien välille syntyy reaaliaikainen vuorovaikutus. Tutkielman tavoitteena oli selvittää, millaisia vaalikeskustelun aikaiset live-tviitit olivat tyyliltään, mistä asioista niissä keskusteltiin, millaisia vaikutelmia puheenjohtajista rakentui live-tviittien perusteella ja mikä live-tviiteissä synnytti vuorovaikutusta. Tutkielman aineistona oli kevään 2015 eduskuntavaalien alla käyty Twitter-keskustelu.

Kriisiuutisoinnin retoriset valinnat. Tarkastelussa neljän suomalaisen organisaatiokriisin verkkouutiset.
(ViestiStipendi 2014), Pro gradu, Henna Ristikangas, Vaasan yliopisto 2015

Pro gradu -työn tavoitteena oli selvittää, millaisten retoristen keinojen kautta media rakentaa kuvaa erilaisista organisaatiokriiseistä. Tarkastelun kohteena on Nokian, Marimekon, Poutun sekä lestadiolaisliikkeen ympärille syntyneiden kriisien uutisointi. Analyysi painottuu klassisen retoriikan kolmijakoon, eetokseen eli puhujan uskottavuuteen, paatokseen eli tunteisiin vetoamiseen sekä logokseen eli asiasisällön vakuuttavuuteen. Tutkielmassa vertailllaan erilaisten viestimien suosimia retorisia keinoja ja tehdään huomioita siitä, kenen ääni uutisoinnissa nousee esiin.

”Voisko ensin ottaa helpomman kysymyksen?” Eettisen organisaatiokulttuurin diskurssit suomalaisissa asiantuntijaorganisaatioissa
(ViestiStipendi 2014), Pro gradu, Maria Kuula, Jyväskylän yliopisto 2015

Tutkimuksen tavoitteena oli kuvailla eettistä organisaatiokulttuuria ja lisätä ymmärrystä siitä, kuinka eettistä johtamista voidaan parantaa. Aineistona oli kolmesta suomalaisorganisaatiosta kerätyt 39 haastattelua, joita analysoitiin diskurssianalyysin keinoin. Tutkimuksessa nousi esiin, että eettinen organisaatiokulttuuri on vaikeasti ymmärrettävä käsite, ja johdon ja organisaation käsitykset aiheesta eroavat. Tutkimus esittää, että diskurssien tunnistaminen on tärkeää eettisen johtamisen kannalta. Monensuuntaisen viestinnän lisääminen ja yhteisen ymmärrettävän kielen etsiminen ovat työkaluja, joiden avulla ristiriitoja voidaan loiventaa.

Viestinnän osaajasta strategiseksi vuorovaikuttajaksi – viestinnän johtajuus 2010-luvulta eteenpäin
Väitös, Hanna Salminen, Helsingin yliopisto 2014

Tutkimuksen aiheena oli selvittää, miten yksityisellä sektorilla työskentelevän viestintäjohtajan asiantuntijuus rakentuu ja mitä osatekijöitä asiantuntijuuteen tarvitaan 2010-luvulta eteenpäin. Tutkimuksen taustalla vaikuttivat premissit organisaatioiden toimimisesta erilaisilla, enemmän tai vähemmän medioiduilla, julkisuuden kentillä sekä ajatus uudesta työyhteisöviestinnästä, jossa jokaiselle työyhteisön jäsenelle kuuluu viestintävastuuta.

Sosiaalisen intranetin käyttö organisaation vuorovaikutusympäristönä: asiantuntijatyötä tekevien näkökulmasta
(ViestiStipendi 2014), Pro gradu, Inka Kolehmainen, Jyväskylän yliopisto 2014

Tavoitteena oli ymmärtää sosiaalisen intranetin käyttöä organisaation vuorovaikutusympäristönä asiantuntijatyötä tekevien näkökulmasta. Tavoitetta lähestyttiin tutkimalla asiantuntijatyötä tekevien käsityksiä ja kokemuksia sosiaalisen intranetin käytöstä ja käyttöönotosta. Lisäksi pohdittiin sen viestintä- ja vuorovaikutustehtävää sekä näkemyksiä ja odotuksia sosiaalisen intranetin tulevaisuudesta. Tutkimus antaa arvokasta tietoa kaikille sosiaalisen intranetin kehitystehtävissä toimiville viestinnän ammattilaisille.

Stakeholder anger – Negative engagement towards organizations online: a literature review
(ViestiStipendi 2013), Pro gradu, Matias Lievonen, Jyväskylän yliopisto 2014

Sidosryhmien vihaa ja sitoutumista organisaatiota kohtaan on tutkittu melko vähän erityisesti online-ympäristöissä tapahtuvan viestinnän näkökulmasta. Lisäksi niin kutsutulle negatiiviselle sitoutumiselle ei ole aiemmin annettu tarkkaa määritelmää. On myös mahdollista, että kaikissa organisaatioissa ei ole totuttu käsittelemään vihaisia sidosryhmiä. Tarkoituksena oli havainnollistaa negatiivista sitoutumista ja samalla osoittaa, mistä syistä johtuen sidosryhmät kääntyvät organisaatiota vastaan muuttuen samalla hateholdereiksi.

Brändi Suomen valtion omistamien monopoliyritysten verkkosivuilla
(ViestiStipendi 2013), Pro gradu, Viri Heilimo, Vaasan yliopisto 2014

Tutkimus selvitti brändi-identiteetin ja brändiviestinnän välistä suhdetta. Tavoitteena oli selvittää kuinka monopoliasemassa olevan yrityksen brändi-identiteetti näkyy yrityksen verkkosivuilla. Aineisto koostui valtionyhtiöiden (VR-Yhtymä, Veikkaus, Alko ja Itella Posti) verkkosivuista ja tarkastelun kohteena olivat mm. toimintaympäristö, asiakkaat ja kilpailijat sekä brändi-identiteetin ominaisuudet: toiminnalliset ominaisuudet, organisaatiota koskevat ominaisuudet ja brändin symbolit, brändin sosiaaliset ja psykologiset ominaisuudet sekä yrityksen arvot ja brändin eettiset ominaisuudet. Vastausta etsittiin kysymyksiin millainen on valtion monopoliyrityksen brändi-identiteetti ja millä keinoin brändistä viestitään verkkosivuilla. Saatua tietoa millainen on brändi-identiteetti, verrattiin siihen, millaisena brändi esitetään verkkosivuilla.

Kohti ihmisten välistä ymmärrystä. Sovittelijan ohjaava vuorovaikutus työyhteisösovittelussa
(ViestiStipendi 2013), Pro gradu, Matti Hietala, Tampereen yliopisto 2014

Työyhteisösovittelu on melko nuori, mutta kasvava menetelmä työyhteisössä syntyneiden ihmisten välisten konfliktien käsittelyyn. Työyhteisösovittelua on tutkittu hyvin vähän etenkin viestinnän näkökulmasta. Sovittelijalla on merkittävä rooli sovitteluprosessin ja siihen osallistuvien ihmisten ohjaajana. Sovittelijan ohjaavaa vuorovaikutusta on tutkittu melko paljon, mutta ei työyhteisösovittelukontekstissa. Tämän tutkielman tarkoituksena oli selvittää, miten sovittelija ohjaa vuorovaikutuksellaan konfliktin osapuolia kohti keskinäistä ymmärrystä työyhteisösovittelussa.

Nuorten naisten käyttökokemukset Pinterestistä ja niiden hyödyntäminen yrityksen markkinointiviestinnässä
(ViestiStipendi 2012), Opinnäytetyö, Riikka Holttinen, Haaga-Helia ammattikorkeakoulu 2014

Sosiaalinen media on nykyään olennainen osa monen yrityksen markkinointiviestintää. Myös vuonna 2010 perustettu sosiaalinen kuvapalvelu Pinterest on jo monissa muissa maissa tärkeässä roolissa yritysten markkinointiviestinnässä, mutta Suomessa vielä melko tuntematon. Opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää nuorten, 20–30-vuotiaiden suomalaisnaisten käyttökokemuksia Pinterestistä ja pohtia, miten niitä voisi hyödyntää yritysten markkinointiviestinnässä. Tutkimus toteutettiin loka-marraskuusssa 2013 avoimella kyselylomakkeella sekä havainnointitutkimuksella.

Content-oriented consumer engagement online: cognitive and affective brand effects of SME’s thematic content strategy
(ViestiStipendi 2013), Pro gradu, Taiminen Kimmo, Jyväskylän yliopisto 2013

Tutkielma on yhteisöviestinnän ja markkinoinnin kaksoisgradu, jonka yhdistävänä tekijänä on sisällöntuotanto sosiaalisessa mediassa. Sisältömarkkinointi on maailmalla kasvussa ja sosiaalinen media mahdollistaa yritykselle uuden tavan luoda suhteita kuluttajiin heitä kiinnostavien sisältöjen muodossa. Gradussa selvitetään voiko yrityksen toimintaan liittyvillä teemoilla saada kuluttajia sitoutumaan yrityksen sosiaalisen median kanaviin ja voiko yritys saada sitä kautta brändiin liittyvää hyötyä.

Viestinnän ammattilaisten käsityksiä muutosviestinnästä yt-neuvotteluprosessin aikana
(ViestiStipendi 2011), Pro gradu, Riikka Rytilahti, Jyväskylän yliopisto 2013

Tutkielmassa selvitettiin millaisia käsityksiä viestinnän ammattilaisilla on muutosviestinnästä yt-neuvotteluprosessin aikana. Tutkittavia ryhmiä oli kaksi: viestintäkonsultit ja viestintäjohtajat ja -päälliköt. Teoreettinen viitekehys rakentuu muutosta, muutosviestintää, muutosjohtamista, sisäistä viestintää ja konsultointia käsittelevästä kirjallisuudesta. Tutkimusmenetelmänä käytettiin puolistruksturoituja teemahaastatteluja.

Kirjallisuuskatsaus johtajien vuorovaikutusosaamisesta
(ViestiStipendi 2011), Pro gradu, Emilia Nykänen, Jyväskylän yliopisto 2012

Tarkoituksena oli selvittää millaista tutkimusta johtajien interpersonaalisesta vuorovaikutusosaamisesta on tehty 2006 – 2011. Tavoitteena oli tehdä yhteenvetoa ja arviointia sekä kriittisesti pohtia käytettyjä metodeja. Tutkielma tuo näkökulmia johtamisviestinnän kehittämiseen. Tulokset osoittavat, että johtajan vuorovaikutusosaamisessa korostuu vuorovaikutuksen tehokkuus ja tarkoituksenmukaisuus. Tulokset kertovat johtajan vuorovaikutusosaamisen olevan yhteydessä johdettavien viestintä- ja työtyytyväisyyteen. Lisäksi johtajien vuorovaikutusosaaminen lisää johdettavien työhön ja organisaatioon sitoutumista.

Epäsuoran vallan saavuttamisen strategiat osana yhteisöviestinnän mallintamisen muutosta – The formation of dominant voice in issue arenas
(ViestiStipendi 2011), Pro gradu, Ville Salonen, Jyväskylän yliopisto 2011

The aim of the study was to map out required changes to current stakeholder thinking in public relations (PR) research and practice for a better suited model for PR professionals. The concept of issue arenas (Luoma-aho & Vos 2009) was adopted for the future direction of stakeholder thinking.

Käydään juttukauppaa – Freelancerin ja ostajan kohtaamisia journalismin kauppapaikalla
Väitös, Irene Pakkanen, Jyväskylän yliopisto 2012

Pakkanen on määritellyt freelancereiden kauppapaikalle kaksi aktiivista toimijaa: ostajat eli lehtitalojen edustajat ja myyjät eli vapaat kirjoittajat. Tutkimuksen ulkopuolelle on rajattu mm. kuvaajat ja graafikot sekä kokonaan sähköinen media. Hänen mukaansa juttukaupan kulminaatiopisteiksi kiinnittyvät juttujen briiffaus, editointi ja hinnoittelu osana freelancerin normaalia journalistista työprosessia.

Sisäinen viestintä edistää työhyvinvointia
Tutkija, KTM, VTM Maarit Pedak, Aalto yliopisto 2011

Työsuojelurahaston julkaisemaan tutkimukseen Sisäinen viestintä edistää työhyvinvointia. Työyhteisön sisäinen viestintä voi toimivuudellaan parantaa työhyvinvointia ja toimimattomuudellaan heikentää sitä.