Viestintä ammattina

Viestintä on ammattitaitoa, korkeakoulutusta ja kokemusta vaativa asiantuntijatehtävä. Viestijöiltä vaaditaan erityisesti vuorovaikutuksen, kumppanuustyön, strategiatyön, sisällöntuotannon ja julkisuudenhallinnan osaamista.

Viestinnän ammattilaiset työskentelevät yrityksissä, julkisella sektorilla, järjestöissä, oppilaitoksissa ja seurakunnissa. Monet työskentelevät myös viestinnän yrittäjänä, ammatinharjoittajina tai freelancereina. Yleisimpiä ammattinimikkeitä Viestin jäsenistössä ovat viestinnän asiantuntija, tiedottaja, viestintäkonsultti, viestintäsuunnittelija, viestintäkoordinaattori, viestintäpäällikkö ja viestintäjohtaja.

Päätehtävät ovat kumppanuuksien ja sisältöjen hallinta, strateginen viestintä, mediaviestintä, työyhteisöviestintä, markkinointiviestintä, verkkoviestintä, maineen ja brändin rakentaminen, viestinnän valmentaminen organisaation sisällä sekä sosiaalisen median asiantuntijan tehtävät.

Viestintä on muuttunut perinteisestä yksisuuntaisesta tiedottamisesta moniulotteiseen vuorovaikutukseen sekä kumppanuuksien luomiseen erilaisten kohderyhmien ja sidosryhmien kanssa. Viestintä käsitettiin aiemmin pelkäksi sisällöntuotannoksi, mutta tänä päivänä viestinnän katsotaan olevan yhä enemmän sidoksissa koko organisaation strategian kehittämiseen, todeksi tekemiseen ja uudistamiseen. Kun strategiatyössä ja organisaation ydintehtävän hahmottamisessa hyödynnetään viestinnän osaamista, koko organisaation henkilöstön on helpompi sitoutua yhteiseen suuntaan ja tämä samalla suunta on ymmärrettävä myös sidosryhmien mielestä.

Viestijä on organisaation uudistaja, jonka on usein oltava askeleen edellä maailman ja oman toimialan trendeistä. Hän on mukana teknologisen kehityksen ensijoukoissa.

Viestintä on korkeakoulutusta edellyttävä professio, jota ei voi korvata muiden ammattiryhmien osaamisella. Viestintää voi opiskella sekä yliopistoissa että ammattikorkeakouluissa erilaisin painotuksin.

Viestintä on

 • johtamisen ja strategiatyöskentelyn yksi tärkeimmistä työkaluista
 • organisaation olemassaolon määrittelyä ja sanallistamista
 • organisaation toiminnan ohjaamista oikeaan suuntaan
 • organisaation maineen ja sidosryhmäsuhteiden huoltaja
 • vaikuttamista organisaation ydintavoitteiden näkökulmasta
 • ydintoimintojen ja asiantuntijuuden näkyväksi tekemistä
 • strategian kehittämistä ja todeksi tekemistä
 • kokonaisuuksien hallintaa
 • brändiin ja työnantajamielikuvaan vaikuttamista
 • visuaalisuutta
 • eri viestintäkanavien ja välineiden hallintaa
 • kirjoitustaitoa ja napakkaa otsikointia
 • oleellisen erottamista epäoleellisesta
 • organisaation muiden asiantuntijoiden sparraamista
 • työyhteisön vuorovaikutuksen kehittämistä
 • organisaation oman äänen kehittäjä

Me Viesti ry:ssä seuraamme ammattikuntamme työssä tapahtuvia muutoksia, kehitystä, työtehtäviä, työaikoja ja työssä jaksamista. Teemme vertaisavuksi ohjeistuksia ja julkaisemme palkkatilastoja. Viestin koulutukset, lyhytkurssit, seminaarit, yritysvierailut ja alan tapaamiset ovat työtä rikastuttavia mahdollisuuksia päivittää osaamista ja verkostoitua kollegojen kanssa.