Viestinnän eettinen neuvottelukunta

Viestinnän eettinen neuvottelukunta (VEN) ottaa kantaa viestinnän alan eettisiin kysymyksiin, neuvoo viestinnän etiikkaan liittyvissä asioissa ja tulkitsee hyvää viestinnän tapaa. VEN ei kuitenkaan ole tuomioistuin eikä se käytä julkista valtaa, vaan pyrkii toimimaan keskustelua ylläpitävänä tahona.

Viestinnän eettisen neuvottelukunnan jäsenet edustavat tutkimusta ja koulutusta sekä alan edunvalvontaa. VEN on neuvoa antava elin, jonka puoleen taustajärjestöjen (Viesti, ProCom, MTL ja JAT) jäsen voi kääntyä.

Neuvottelukunta kokoontuu joka toinen kuukausi tai tarpeen mukaan. Neuvottelukunnalle voi lähettää tapauksia pohdittavaksi omalla nimellään. VEN päättää kokouksissaan, mitkä tapaukset se ottaa käsiteltäväkseen. Mitään velvoitetta antaa lausuntoa yksittäisiin tapauksiin sillä ei ole. VEN ei harjoita liiketoimintaa eli se ei konsultoi maksusta yksittäisiä tapauksia.

Viestinnän eettisen neuvottelukunnan valmistelemat, Viestin ja ProComin hallitusten hyväksymät viestinnän eettiset ohjeet julkaistiin syksyllä 2015. Ohjeet nojaavat alan koodeihin, joita on päivitetty 1960-luvulta lähtien.

Ota yhteyttä Viestinnän eettiseen neuvottelukuntaan

Viestinnän eettiset ohjeet

Vuorovaikutus ja viestintä ovat jokaisen organisaation keskeisiä tehtäviä demokraattisessa yhteiskunnassa, jossa asiat tapahtuvat ja niitä käsitellään julkisuudessa. Toivomme viestinnän asiantuntijoiden sitoutuvan voimassa olevien lakien ja asetusten lisäksi noudattamaan seuraavia eettisiä ohjeita hyvien toimintatapojen edistämiseksi, ammatillisen identiteetin vahvistamiseksi sekä sidosryhmien ja yhteiskunnan palvelemiseksi.

Kaikki eettisten ohjeiden kohdat ovat vuoropuhelussa toistensa kanssa ja ne muodostavat kokonaisuuden, jossa teemoina ovat avoimuus ja vuorovaikutteisuus, rehellisyys, luotettavuus sekä arvostus.

Avoimuus ja vuorovaikutteisuus

Vaikuttava viestintä perustuu jatkuvaan vuorovaikutukseen sidosryhmien ja yleisöjen kanssa sekä omien sidonnaisuuksien läpinäkyvyyteen. Viestinnän ammattilainen:

 • edistää monitahoista vuorovaikutusta
 • tuo aktiivisesti ja ennakoivasti saataville sidosryhmille tarpeellisen tiedon
 • tuo selkeästi esiin työnantajansa tai toimeksiantajansa osuuden sitä koskevan viestin tai julkaisun sisältöön
 • tuo avoimesti esiin olennaiset omat sidonnaisuutensa ja intressinsä

Rehellisyys

Ammattimainen ja vaikuttava viestintä on aina totuudenmukaista. Viestinnän ammattilainen:

 • erottaa näkemykset ja mielipiteet tosiasioita koskevista väitteistä
 • ei esitä virheellisiksi tietämiään väitteitä
 • ei esitä tosiakaan väitteitä tavalla, joka antaa harhaanjohtavan kuvan
 • korjaa virheelliseksi osoittautuneen väitteen

Luotettavuus

Luottamus on toimivien sidosryhmäsuhteiden perusta. Viestinnän ammattilainen:

 • toimii aina työnantajansa tai toimeksiantajansa edun mukaisesti
 • tuo oma-aloitteisesti esiin mahdolliset eturistiriidat
 • tunnistaa ja tuo esiin viestinnälliset haasteet ja riskit
 • edistää kaikissa tilanteissa työnantajansa tai toimeksiantajansa luotettavuutta
 • käyttää työnantajaansa tai toimeksiantajaansa koskevaa luottamuksellista tietoa ainoastaan näiden kanssa sovitulla tavalla

Arvostus

Ammattimaisuuteen kuuluu oman osaamisen kehittäminen ja kyky osoittaa arvostusta sekä oman että muiden alojen ammattilaisia kohtaan. Viestinnän ammattilainen:

 • edistää omaa osaamistaan
 • kehittää organisaationsa viestintäosaamista ja -kulttuuria
 • suhtautuu arvostavasti kollegoihinsa ja muiden ammattialojen edustajiin
 • huomioi sidosryhmien ja yleisöjen monimuotoisuuden
 • osallistuu julkiseen keskusteluun vastuullisesti ja kaikkia osapuolia kunnioittavalla tavalla