Hallitus

Viestin toiminnasta vastaa järjestön hallitus, johon kuuluu puheenjohtaja, kuusi jäsentä ja kolme varajäsentä. Lisäksi hallituksessa toimii opiskelijajäsen. Tavoitteena on, että hallitus edustaa kattavasti Viestin jäsenkuntaa eri sektoreilta ja sopimusaloilta.

Joka vuosi kuudesta varsinaisesta jäsenestä kolme on erovuorossa. Puheenjohtajan ja jäsenten toimikausi on kaksi vuotta ja varajäsenten yksi vuosi.

Yhdistyksen hallituksella on toimeenpano- ja päätösvalta. Toiminnan strategiset tavoitteet ja toimintalinjaukset tekee hallitus. Operatiivisesta toiminnasta ja asioiden valmistelusta vastaa toiminnanjohtaja.

Hallitus 2021

Mari Tuokko

TietoEVRYn viestintäpäällikkö ja Viestin hallituksen puheenjohtaja

Mari innostuu digitaalisesta viestinnästä, media- ja kriisityöstä sekä yhteiskunnallisen muutoksen aikaansaamisesta. Myös vastuullisuusteemat ovat lähellä hänen sydäntään. Viesti ry:ssä häntä innostavat erityisesti viestinnän alan osaajien kehittäminen sekä yhteisöllisyyden vahvistaminen.

Anu von Lode

 Viestintäjohtaja Turvallisuus- ja kemikaalivirastossa (Tukes), Viestin varapuheenjohtaja ja Akavan Erityisalojen hallituksen varsinainen jäsen

Anu on erityisesti vuorovaikutteisen viestinnän ja sosiaalisen median osaaja. Anu työskentelee Tukesissa sosiaalisen median päätoimittajana ja koordinoi viestintäryhmän työtä. Anun mielestä viestintä on kiitollinen ala uteliaalle ihmiselle, joka nauttii uusien asioiden oppimisesta. Viesti ry tukee viestijöiden jatkuvaa oppimista muun muassa ajantasaisilla koulutuksilla.

Petra Alijärvi

Valmentaja ja yrittäjä, Voimisto

Petra Alijärvi on työelämän inhimillistäjä ja vuorovaikutusvalmentaja. Hän on yrittäjä Voimistolla.
Petra innostuu ihmisistä ja vaikuttamisen mahdollisuuksista vuorovaikutuksen ja viestinnän keinoin. Viestintä on se, jolla maailmaa kehitetään. Viesti on mahtava järjestö ja ennen kaikkea yhteisö, jossa Petra arvostaa intoa kehittää ja kuulla jäsenistöä. Yhdessä on mahdollisuus vaikuttaa ja nostaa viestinnän asiantuntijoiden moninaisuutta esiin.

Eeva Hietanen

Helsingin Satama Oy:n viestintäpäällikkö ja johtoryhmän jäsen sekä Viestin hallituksen varsinainen jäsen

Eevalla on viestintäkokemusta monesta näkökulmasta, samoin kuin tekemisen uudelleen ajattelusta. Häntä innostavat uudet ideat ja toimintatavat, vaikka yhteistyö ja ihmiset ovat aina tärkeimpiä. Johtaminen on aina viestintää ja toisten työn tukemista.

Marko Varama

Upseeriliitto/viestintä. Sotilasaikakauslehden toimitussihteeri ja verkkosivujen vastaava toimittaja sekä Viestin hallituksen varsinainen jäsen

Marko on työskennellyt Upseeriliitossa vuodesta 2000 alkaen ja opiskelee viestintää Helsingin avoimessa yliopistossa. Markon mukaan viestintä on mukana kaikessa, etenkin johtamisessa ja vaikuttamisessa. Viestintä ei ole koskaan valmis – aina on lisää opittavaa ja kehitettävää. Tähän ikä ja kokemus antavat hyvän pohjan. Viestin toiminnassa hän kokee tärkeäksi edunvalvonnan, tutkimuksen, oppimisen ja verkostoitumisen teemat.

Milla Vainio

Kelan viestinnän asiantuntija ja Viestin hallituksen varsinainen jäsen

Milla uskoo rohkeaan viestinnän tekemiseen faktoja unohtamatta. Nykyisissä tehtävissään Kelassa Milla työskentelee lapsiperhe- ja eläkeviestinnän parissa. Milla pitää tärkeänä, että viestinnän työssä työn ja perheen yhdistäminen on jouhevaa. Millan mielestä viestintä on ideoita pursuvalle ja kehitysorientoituneelle ihmiselle mahdollisuus monenlaisiin rooleihin. Viesti ry tukee tätä koulutuksen muodossa antaen uravinkkejä ja apua vaikeissa tilanteissa.

Sanna Kranjc

Retrieverin markkinointi- ja viestintäpäällikkö ja Viestin hallituksen varsinainen jäsen

Sanna näkee viestinnän voimakkaana työkaluna organisaation strategian edistämisessä. Sanna innostuu etenkin viestinnän mittaamisesta, sillä viestinnän vaikutus organisaatioiden tavoitteiden saavuttamisessa ansaitsee tulla selkeästi esitetyksi. Viestin hallitustoimintaan Sannan houkutteli mahdollisuus olla mukana edistämässä viestintäammattilaisten arvostusta työelämässä sekä viestinnän asemaa strategisena toimintona.

Janina Paananen

Viestinnän ja vuorovaikutuksen opiskelija Tampereen yliopistossa, viestinnän asiantuntija Huldilla sekä Viestin hallituksen opiskelijaedustaja

Janina on idearikas ja innostunut viestinnän ja vuorovaikutuksen tulevaisuuden ammattilainen, jonka intohimona ovat teemat vastuullisuudesta hyvinvointiin ja kansainvälisyyteen. Viesti ry:ssä Janinan sydän sykkii opiskelijoiden edunvalvonnalle sekä viestinnän alan arvostuksen ja yhteistyön edistämiselle. Opiskelijajäsenenä Janina haluaa olla edistämässä oikeudenmukaisuutta, tasa-arvoa ja saavutettavuutta ammattijärjestössämme etenkin opiskelijoiden näkökulmasta sekä vahvistamassa opiskelijoiden ja Viesti ry:n välistä sidettä.

Maria Takalo

Millogin viestintäpäällikkö ja Viestin hallituksen varajäsen

Marian pöydällä on monenlaisia tehtäviä Millog-yhtiöiden viestinnän strategisesta suunnittelusta kriisi- ja poikkeustilanteiden viestintään sekä erilaisten julkaisujen ja tapahtumien tuottamiseen. Maria sukeltaa ennakkoluulottomasti uusien asioiden pariin ja on taitava aistimaan, mitä milloinkin viestinnän osa-alueella tarvitaan. Hänen mielestä viestijän työ jos mikä vaatii uuden omaksumista, jonka vuoksi jatkuvaa oppimista on tuettava ja jäsenmaksuille pitää saada vastinetta koulutusten kautta. Koulutukset ja verkostoitumismahdollisuudet houkuttelivatkin Marian aikoinaan Viestin jäseneksi.

Pia-Maria Jokipii

Ruokaviraston viestintäasiantuntija ja Viestin hallituksen varajäsen

Pia-Maria innostuu erityisesti viestinnän kehittämisestä ja valmentamisesta. Hän pitää tärkeänä sitä, että viestijöille tarjotaan mahdollisuuksia osaamisen ja asiantuntemuksen jatkuvaan kehittämiseen sekä verkostojen luomiseen.

Meri Koskinen

SOK:n HR-viestintäassistentti ja Viestin hallituksen varajäsen

Viestinnässä Meriä kiinnostaa erityisesti mielikuvien ja yhteisöllisyyden luominen. Vaikka sisäinen viestintä onkin lähellä sydäntä, myös ulkoinen viestintä kaikkine ulottuvuuksineen kiehtoo. Viestin toiminnassa Meriä innostavat mahdollisuudet verkostoitumiseen sekä jäsenten ja koko alan kehittymiseen.

Työryhmät

Viestin hallitus voi nimetä itsenäisesti toimivia työryhmiä. Työryhmät kehittävät järjestön toimintaa, keskustelevat toimintatavoista ja ideoivat tapahtumia. Työryhmät ovat avoimia kaikille jäsenille. Ilmoittaudu mukaan!

Tällä hetkellä toiminnassa ovat opiskelijatyöryhmä, edunvalvontatyöryhmä ja toiminnan kehittämisryhmä. Opiskelijatyöryhmässä keskustellaan muun muassa apurahoista, kesätöistä ja harjoitteluista sekä opiskelijoiden jäsenmaksusta sekä -eduista. Edunvalvontatyöryhmä käsittelee jäsenistön edunvalvontaan liittyviä asioita, kuten vähimmäispalkkasuosituksia. Toiminnan kehittämisryhmä työstää asioita, joilla voimme tehostaa toimintaamme, ja kehittää Viestille uusia toimintamuotoja ja jäsenpalveluja.

Edustajamme Akavan Erityisalojen toimielimissä

Akavan Erityisalojen hallitus
Anu von Lode Valkeajärvi, hallituksen jäsen

Yksityissektorin neuvottelukunta
Miina Salmenharju

Korkeakoulutoimikunta
Anne-Maria Hytönen, toimikunnan puheenjohtaja
Ilse Skog

Yrittäjien ja ammatinharjoittajien toimikunta
Petra Alijärvi

Opiskelijatoimikunta
Pia-Maria Jokipii