Yhdistys

Tervetuloa mukaan vaikuttamaan! Viesti ry on maamme ainoa vain viestintäalan ammattilaisten, viestintää johtavien ja viestintää opiskelevien ammattijärjestö. Tehtävämme on valvoa palkkausta, edustaa jäseniä työsuhdekysymyksissä sekä lisätä viestintätehtävissä toimivien yhteenkuuluvuutta ja arvostusta. Viesti ry on akavalainen ammattijärjestö. Jäsenyyteen sisältyy työttömyysturva, työsuhdeneuvontapalvelut sekä uraneuvonta.

Arvostamme ammattitaitoasi, koulutustasi ja uraasi.

Autamme sinua onnistumaan työelämässä.

Olemme aktiivinen edunvalvontajärjestö, joka edistää uraasi järjestämällä ajanmukaisia työelämäpalveluja, mentorointia, tapahtumia ja koulutuksia. Kokoamme yhteen viestinnän asiantuntijat ja vahvistamme verkostoitumista sekä yhteenkuuluvuutta. Annamme vertaistukea oman työn kehittämiseen ja lisäämme viestijöiden näkyvyyttä osaavana ammattikuntana.

Viestinnän alalla toimii Viestin lisäksi useita järjestöjä, joiden tavoitteena on tukea viestinnän ammattilaisten verkostoitumista ja nostaa viestinnän arvostusta. Mitä eroa tai yhtäläisyyksiä näillä järjestöillä on?

Viesti tukena työmarkkinoilla

Viestinnän asiantuntijoiden ammattijärjestö Viesti ry on ainoa viestinnän alan työmarkkinajärjestö, jonka tehtävä on hoitaa jäsentensä ammatillista edunvalvontaa. Viestin jäsenet työskentelevät viestinnän, markkinoinnin, median ja vuorovaikutuksen asiantuntija- ja johtotehtävissä tai opiskelevat viestinnän alaa korkeakoulussa.

Ammatillisen edunvalvonnan muotoja ovat esimerkiksi työehtosopimukset, palkkasuositukset, työsuhteeseen liittyvä neuvonta, kannanotot ja vaikuttamistyö. Viestinnän alalla ei ole tällä hetkellä omaa työehtosopimusta, mutta julkaisemme säännöllisesti palkkasuositukset viestinnän alalle.

Lisäksi tuemme jäseniämme työuralla järjestämällä koulutuksia, mentorointiohjelman, ajankohtaisia vierailuja merkittävissä viestinnän alan kohteissa ja tarjoamalla henkilökohtaista uraneuvontaa sekä työpsykologipalvelun. Tapahtumamme ja palvelumme ovat pääsääntöisesti maksuttomia jäsenillemme.

Viesti ry on Akavan Erityisalojen jäsenyhdistys. Jäsenyyden kautta pääsemme vaikuttamaan työmarkkinaedunvalvontaan ja työehtosopimuksiin. Akavan Erityisalat on ammattiliitto, johon kuuluu 22 itsenäistä jäsenyhdistystä. Akavan Erityisalat kuuluu keskusjärjestö Akavaan. Viestillä on edustus Akavan Erityisalojen hallituksessa sekä hallituksen alaisissa toimi- ja neuvottelukunnissa.

Akavan Erityisalojen kautta saat myös työsuhteeseen liittyvää oikeudellista neuvontaa ja ansiosidonnaisen työttömyysturvan sekä muut Akavan Erityisalojen jäsenille kuuluvat edut.

Yhteisölliset verkostot

Viestinnän ammattilaisten työssä verkostoilla on merkitystä. Yhteisöllisten verkostojen kautta viestinnän ammattilaiset jakavat alan parhaita käytäntöjä ja vahvistavat ammatillisista yhteenkuuluvuutta.

ProCom järjestää viestinnän alan maksullista täydennyskoulutusta ja verkostoitumistapahtumia. ProComin tavoitteena on vaikuttaa ammattialan kehittymiseen Suomessa ja pitää yllä keskustelua viestinnästä ja viestinnän merkityksestä.

Julkisen alan tiedottajat JAT ry edistää julkisen alan viestinnän ammattilaisten verkostoitumista. JATissa on jäseniä julkisen alan organisaatioista (valtio, kunnat ja kuntayhtymät ym. julkisoikeudelliset yhteisöt sekä kolmas sektori).

Viesti toimii yhteistyössä molempien järjestöjen kanssa esimerkiksi Viestinnän eettisessä neuvottelukunnassa VENissä, jonka tehtävänä on edistää viestinnän alan eettisten periaatteiden noudattamista. Toteutamme myös yhdessä Viestinnän ammattilaiset -tutkimuksen ja muuta viestinnän alan tutkimustoimintaa.

Nämä järjestöt eivät ole kuitenkaan ammattijärjestöjä eikä niiden kautta saa ansiosidonnaista työttömyysturvaa. Ansiosidonnaisesta työttömyysturvasta voi huolehtia kuulumalla ammattiliittoon tai pelkkään työttömyyskassaan.

Ammattiliitto, mitä väliä?

Viestin tavoitteena on olla nykyaikainen ammattijärjestö, joka ammatillisen edunvalvonnan lisäksi on jäsentensä sparraaja nopeasti muuttuvassa työelämässä. Kehitämme toimintaamme jatkuvasti jäsenlähtöisesti ja olemme aktiivisesti mukana viestintäalan kehittämisessä. Työttömyyskassa ei neuvottele sopimuksia eikä vaikuta viestinnän alan työehtojen kehittämiseen.

Ammattiliitot neuvottelevat työehtosopimukset, joissa sovitaan muun muassa työajoista, sairausajan palkasta, yli- ja vuorotyökorvauksista ja lomista. Ammattiliiton kautta on tukenasi myös laaja luottamusmiesverkosto työpaikoilla. Alasi ammattijärjestöltä saat myös neuvontaa työsopimuksen tekemisessä ja palkkaneuvotteluihin valmistautuessa. Mitä laajemmin viestinnän ammattilaiset ovat järjestäytyneet yhteiseen ammattijärjestöön, sitä paremmin pystymme viemään eteenpäin alalla työskentelevien kannalta tärkeitä asioita. Tule mukaan vaikuttamaan!

Liity jäseneksi

Perusjäsenmaksumme on 32e/kk. Jäsenmaksu on verovähennyskelpoinen. Voit olla oikeutettu myös alennettuun jäsenmaksuun.

Visio

Olemme viestinnän alan ja ammattiyhdistysliikkeen edelläkävijä sekä viestijöiden merkittävin verkosto Suomessa.

Missio

Lisäämme viestinnän arvostusta, tuemme viestijöiden kehittymistä ja verkostoitumista työuran eri vaiheissa.

Arvot

1. Ajankohtaisuus

Ajankohtaisuus ja muutoksessa suunnannäyttäjänä oleminen on tärkeää Viestille. Nostamme keskusteluun ajankohtaisia viestinnän ilmiöitä ja trendejä, jotta voimme olla tukemassa jäsentemme urakehitystä. Tarjoamme ajankohtaisiin trendeihin liittyviä koulutuksia, tapahtumia ja tietoa. Tartumme työelämän ja viestinnän alan ajankohtaisiin kehityskohtiin.

2. Yhteisöllisyys

Viestissä arvostetaan yhteisöllisyyttä – se on jäsentemme sekä laajemminkin viestinnän ammattilaisten voimavara. Yhteisöömme ovat tervetulleita kaikki Suomen viestijät. Toiminnallamme edistämme viestijöiden välistä yhteistyötä, kollegiaalisen tuen saamista sekä verkostoitumista tapahtumissa ja muissa yhteisöissä. Kehitämme myös toimintaamme yhteistyössä jäsentemme kanssa kuunnellen heidän toiveitaan.

3. Vaikuttavuus

Viestinnällä on merkittävä rooli yhteiskunnan kehittämisessä ja eteenpäin viemisessä. Alan arvotuksen eteen työskenteleminen onkin Viestin toiminnan kulmakiviä. Vaikutamme viestinnän arvostukseen mm. tarjoamalla palkkasuosituksia ja palkkaneuvontaa. Vaikutamme myös siihen, miten viestinnän alasta puhutaan ja mitä siitä ajatellaan – kannustamme myös jäseniämme puhumaan alan puolesta.

Edunvalvontaa osana Akavaa

Viestinnän asiantuntijoiden ammattijärjestö Viesti ry – Kommunikationsspecialisternas fackorganisation rf Viesti perustettiin vuonna 1973 nimellä Julkisen hallinnon tiedottajat (JHT). Kun yksityisen sektorin viestijät tulivat mukaan järjestöön 1980-luvulla, nimi vaihdettiin Tiedotusalan ammattijärjestöksi (TAJ). Vuonna 2010 nimi muutettiin Viestiksi vastaamaan tämän päivän vuorovaikutteista viestintää.

Kuulumme Akavan Erityisaloihin ja sen kautta Akavaan. Akavan Erityisalat (AE) vastaa jäsenjärjestöjensä työmarkkinaedunvalvonnasta osallistumalla työehtosopimusneuvotteluihin. AE tarjoaa jäsenyhdistyksilleen työelämän tukipalvelut, työttömyysturvan, työsuhde- ja palkkaneuvonnan sekä lakimiespalvelut.

Viesti jäsenjärjestönä vastaa jäsentensä ammattiin liittyvästä edunvalvonnasta ja tukee Akavan Erityisalojen toimintaa välittämällä tietoa viestinnän ammattilaisten työmarkkinoista ja ammatillisista tarpeista. Viesti on mukana tekemässä päätöksiä AE:n hallituksessa ja sen alaisissa neuvottelukunnissa. Neuvottelukunnat valmistelevat asioita ja välittävät AE:n ja Akavan hallitukselle ajankohtaista tietoa työelämästä.